Vägunderhåll

Vinterunderhåll

Vi har resurser för snöröjning och halkbekämpning. För de kunder som vi har avtal med att sköta vinterväghållningen åt har vi jour och bevakar vädret för att veta när det är dags att ploga, sanda, salta eller köra bort snömassorna. 

Sommarunderhåll

Sandsopning
För att ta hand om vinterns halkbekämpningsmaterial har vi sopmaskiner som gör rent och fint efter vintern.

Hyvling/Sladdning
Vi har utrustningen för justering av vägar, parkeringsplatser, grusplaner m.m

Dammbindning av grus ytor
Ett av problemen med grusvägarna är att de dammar vid torr väderlek. För att motverka detta genomförs en åtgärd för att minska dammet som kallas dammbindning.  Vi utför dammbindningen på våren när tjälen har gått ur jorden men innan vägbanan blivit allt för torr. Anledningen är att de bindemedel som används kräver en del fukt.    
http://www.trafikverket.se/Privat/Vagar-och-jarnvagar/Sa-skoter-vi-vagar1/Fragor-och-svar-om-skotsel-av-vag/Var-grusvag-dammar—vad-galler-/Dammbindning-av-grusvagar/

Kantslåtter
För att hålla sikten klar har vi maskiner som kan utföra kantslåtter längs era vägar.

Dikning
På sikt växer diket igen genom att material som rasat från kanterna eller förts med vattnet, sedimenterar/samlas på botten. Växter kommer att växa in i diket, då minskar vattenföringen och dikets avvattnande funktion försämras successivt vilket innebär att vattnet stannar kvar på körbanan och bildar pölar som i sin tur blir till stora håligheter. Det är viktigt att diket rensas från växtlighet och slam samt att vägkanterna hålls på en nivå så att vatten kan ledas av vägen ner i diket.

Betesputsning Låt inte era åkrar och betesmarker växa igen. Med betesputsen håller vi dom öppna.